اس ام اس های فلسفی و آموزنده ی جدید

اس ام اس فلسفی - اس ام اس عبرت آموز - اس ام اس آموزنده و جدید

بزرگترین اقیانوس جهان ( آرام ) است پس آرام باش تا ( بزرگ ) باشی

 

به افکارت زبان ندهُ ظرفی که خالی باشد صدای بیشتری دارد

 

هیچوقت شک هایت را باور مکن، و به باورهایت شک نکن

 

رویای مرگ شاید بهانه ایست برای تحمل کابوسی به نام زندگی

 

هرگاه خردمند پیر شود، خرد او جوان گردد، و هرگاه نادان پیر شود، نادانی او جوان گردد

 

شجاعت یعنی: بترس، بلرز، ولی یک قدم بردار

 

سعی کن دوست بداری، نه اینکه فقط عادت کنی

 

با غناعت امور بگذران، تا پادشاه خود باشی

 

چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی هستی، دست به دعا برداری

 

اگر به مهمانی گرگ میروید، سگ خود را همراه ببرید

 

تا بدبختی را نشناسیم هیچوقت راه بدست آوردن و نگه داشتن خوشبختی را یاد نمگیریم

 

شکسته های دلت را به بازار خدا ببر، خدا، خود بهای شکسته دلان است

 

اس ام اس فلسفی - اس ام اس جدید فلسفی - اس ام اس عارفانه فلسفی - اس ام اس فلسفی و عارفانه - اس ام اس های ناب آموزنده - اس ام اس های عبرت دهنده - اس ام اس واسه نصیحت - اس ام اس نصیحت کننده - اس ام اس جدید - سایت اس ام اس فلسفی - اس ام اس فلسفی از بزرگان - اس ام اس فلسفی و آموزنده جدید - اس ام اس بزرگان - اس ام اس گفتار بزرگان - جدیدترین اس ام اس های آموزنده - اس ام اس جدید جدید فلسفی - اس ام اسی - دنیای اسمس فلسفی